CS : GO Winners

Darryl Fernandez( BLAZEraZER )
Kochi, India
300
Lakshay Sharma( Defalt )
Delhi, India
750 UB Coins
Lakshay Sharma( Defalt )
Delhi, India
750 UB Coins
Darryl Fernandez( BLAZEraZER )
Kochi, India
300
Soham biswas( sohamn861 )
Kolkata, India
750 UB Coins
Naveen( Dream )
Chennai, India
750 UB Coins
Ashutosh Mundary( tonystark3298 )
Rourkela, India
750 UB Coins
Halows Sollows( shaunmartin654 )
Dehradun, India
300
Ashutosh Mundary( tonystark3298 )
Rourkela, India
750 UB Coins
Ashutosh Mundary( tonystark3298 )
Rourkela, India
300
Dex Top( dextop_co )
Kolkata, India
750 UB Coins
ABHIRUP SARKAR( MudBlood )
Mumbai, India
750 UB Coins
Aritra Ray( Aritra34742 )
Kolkata, India
750 UB Coins
Pradip Patil( patilpradip804 )
Mumbai, India
750 UB Coins
TheNooob Doc( thenooobdoc )
Chandigarh, India
750 UB Coins
Dhiman Adhikari( dhiman_adhikari_rocks )
Dehradun, India
750 UB Coins
Dhiman Adhikari( dhiman_adhikari_rocks )
Dehradun, India
300
Dhiman Adhikari( dhiman_adhikari_rocks )
Dehradun, India
750 UB Coins
Dhiman Adhikari( dhiman_adhikari_rocks )
Dehradun, India
750 UB Coins
Suhas Gore( dlord405 )
Mumbai
750 UB Coins
ZeroFcks
ZeroFcks
Dehradun, India
1000 UB Coins
Dhiman Adhikari( dhiman_adhikari_rocks )
Dehradun, India
750 UB Coins
Prem Desai( VortexGOD )
Surat, India
350
Rudra Mishra( H4WKk )
Dehradun, India
750 UB Coins
jigar patel( crazy )
Surat, India
300
Prem Desai( VortexGOD )
Surat, India
750 UB Coins
Md Ali( LordVoldemort )
Mumbai, India
350
jigar patel( crazy )
Surat, India
350
Md Ali( LordVoldemort )
Mumbai, India
350
jigar patel( crazy )
Surat, India
750 UB Coins
Md Ali( LordVoldemort )
Mumbai, India
350
Md Ali( LordVoldemort )
Mumbai, India
350
Fraze( Fraze5K )
Hyderabad, India
750 UB Coins
Md Ali( LordVoldemort )
Mumbai, India
350
Rajesh( rajesh2097 )
India
700
Md Ali( LordVoldemort )
Mumbai, India
1500 UB Coins
MANAV THAKKAR( MOTRAK )
India
1500 UB Coins
JIT duttachoudhury( NIJO1 )
Kolkata, India
1500
Sahil Jain( N4MELESS )
Delhi, India
1500 UB Coins
standhope maring( demonix )
Delhi, India
1500 UB Coins
Lakshay Sharma( Defalt )
Delhi, India
1500 UB Coins
SUMANT JAISWAL( imdeadmanbuddy )
Kolkata, India
500
JIT duttachoudhury( NIJO1 )
Kolkata, India
1500 UB Coins
standhope maring( demonix )
Delhi, India
1500 UB Coins
SUMANT JAISWAL( imdeadmanbuddy )
Kolkata, India
1000 + 2500 UB Coins
Darryl Fernandez( BLAZEraZER )
Kochi, India
3000 UB Coins
JIT duttachoudhury( NIJO1 )
Kolkata, India
3000 UB Coins
SUMANT JAISWAL( imdeadmanbuddy )
Kolkata, India
1500
Danish Dan( MF_Warrior )
Chennai, India
3000 UB Coins
Too easy
Too easy
Navi Mumbai, India
45000
Raja Mistry( DreaMScreaM )
Kolkata, India
18000
SUMANT JAISWAL( imdeadmanbuddy )
Kolkata, India
500